Glossary
Visa Information System

Wizowy System Informacyjny (VIS)

Wizowy System Informacyjny (VIS) to technologia wykorzystywana przez Unię Europejską do przetwarzania danych gromadzonych dla podróżnych odbywających podróże krótkoterminowe. VIS obejmuje centralny system informatyczny i sieć komunikacyjną łączącą go z systemami krajowymi.

Narzędzie to pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w strefie Schengen, wzmocnić środki kontroli granicznej i wzmocnić politykę wizową UE.

VIS, jako narzędzie Schengen, ma zastosowanie do wszystkich krajów strefy Schengen. Agencja UE ds. wielkoskalowych systemów informatycznych, eu-LISA, jest odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne VIS.

VIS łączy konsulaty krajów spoza UE i wszystkie zewnętrzne porty wjazdowe państw Schengen. Zajmuje się danymi i decyzjami dotyczącymi wniosków o wizy krótkoterminowe na wjazd lub tranzyt przez strefę Schengen. System jest również w stanie przeprowadzić dopasowanie biometryczne, głównie odcisków palców, w celu weryfikacji i uwierzytelnienia.

Czym jest wizowy system informacyjny?

Wizowy System Informacyjny (VIS) to baza danych wdrożona przez Unię Europejską w celu wsparcia procesu ubiegania się o wizę i poprawy bezpieczeństwa granic.

System zawiera dane biometryczne – zdjęcia i odciski palców posiadaczy wiz krótkoterminowych lub tranzytowych do krajów strefy Schengen – i umożliwia krajom UE dostęp do tych informacji i ich wymianę.

VIS ma zastosowanie do całej strefy Schengen. Dania zdecydowała się go wdrożyć. Operacjami VIS zarządza Europejska Agencja ds. Wielkoskalowych Systemów Informacyjnych (euLISA).

Jak VIS działa w praktyce?

Od osób ubiegających się o wizę pobierany jest 10-cyfrowy skan odcisków palców i zdjęcie cyfrowe. Te dane biometryczne, wraz z informacjami podanymi we wniosku wizowym, są zapisywane w bezpiecznej scentralizowanej bazie danych.

Skany palców nie są obowiązkowe w przypadku osób małoletnich w wieku 12 lat lub młodszych oraz osób, które fizycznie nie są w stanie wykonać skanu palca. Osoby często odwiedzające strefę Schengen nie muszą wykonywać nowych skanów palców przy każdym nowym wniosku wizowym.

Po wprowadzeniu skanów palców do systemu VIS można ich użyć ponownie w ciągu kolejnych 5 lat.

Jaki jest cel systemu VIS?

Cele korzystania z systemu VIS są liczne, w tym:

  • Zapobieganie kradzieży tożsamości: VIS pozwala straży granicznej potwierdzić, że podróżny przedstawiający wizę jest jej prawowitym posiadaczem oraz zidentyfikować pasażerów, którzy znajdują się na terytorium Schengen i nie posiadają żadnych lub fałszywych dokumentów.
  • Szybsze i bezpieczne kontrole: System wykorzystuje dane biometryczne w celu potwierdzenia tożsamości posiadacza wizy i ułatwienia procesu wydawania wiz.
  • Większe bezpieczeństwo: VIS umożliwia władzom zapobieganie, wykrywanie i badanie przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw kryminalnych w UE.
  • Zwalczanie nieuczciwych zachowań: Technologia pomaga uniknąć takich nieuczciwych praktyk, jak „zakupy wizowe” – składanie kolejnych wniosków wizowych do innych krajów członkowskich UE, gdy pierwszy wniosek został odrzucony.
  • Pomoc przy składaniu wniosków o azyl: VIS ułatwia proces regulowania, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl.

Kto może uzyskać dostęp do VIS?

Organy odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli na granicach zewnętrznych i wewnątrz terytoriów krajowych mają dostęp do VIS. Mogą z niego korzystać w celu potwierdzenia tożsamości danej osoby, ważności wizy lub tego, czy dana osoba spełnia wymogi dotyczące wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium danego kraju.

Organy azylowe mogą korzystać z VIS w celu podjęcia decyzji, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl. W niektórych okolicznościach organy krajowe i Europol mogą wymagać dostępu do VIS w celu zapobiegania, identyfikacji i badania przestępstw terrorystycznych i kryminalnych.